ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 

ค้นหาจากประเภทกฏหมาย  
ระบุคำในชื่อเรื่อง   *
ระบุคำในหัวข้อเรื่อง  
ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฏหมาย  

 เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง
ชื่อเรื่อง รายละเอียด รายละเอียด (เพิ่มเติม)
ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 
ผู้ออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ  
วันที่ลงนามประกาศ
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลใช้บังคับ

 

 

 [go to fisheries.go.th/law]

 

 
 
 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2579 7642 ต่อ 109
Copyright © 2018 Faculty of Fisheries , Kasetsart University