ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations

 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
เกี่ยวกับโครงการ  

โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต" เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลกฎหมายประมง ระเบียบ และข้อบังคับทางการประมง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นิสิตและนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านประมง ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงทุกสาขา ควรมีความเข้าใจในกฎหมายประมง ระเบียบ และข้อบังคับทางการประมง เช่นกัน เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมกัน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง นอกจากนี้จากการปรับปรุงกฎหมายประมงใหม่และยกเลิกกฎหมายประมงเก่าอาจทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้

ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง อันจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง นิสิตนักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายประมง และสามารถดำเนินกิจกรรมทางการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา IUU Fishing การลดความขัดแย้งทางการประมง และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  ได้รับฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วน และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ ให้กับนิสิตและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายประมง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประมงได้อย่างมีประสิทธิผล และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการประมงของประเทศต่อไป
   ชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมง นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมประมง สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมายของกรมประมง ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลด้านกฎหมายประมง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การลดปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ได้
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากการถ่ายทอดองค์ความรู้

  รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

  รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

  รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สรุปรวมทั้ง 3 รุ่น  

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries , Kasetsart University