ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
  Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้น

คำชี้แจง
: แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในใช้งานของระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต" ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการให้ระบบสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.1 สถานภาพของผู้ใช้บริการ
  นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
  บุคลากรกรมประมง หน่วยงาหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการประมง และผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงอื่น ๆ
    ผู้ที่สนใจทั่วไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์และระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 2.1 ความเหมาะสมของการออกแบบเว็บไซด์ระบบสืบค้นข้อมูล
 2.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
 2.3 การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
 2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
 2.6 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Basic Search
 2.7 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Advance Search
 2.8 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าหลัก
    

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Basic Search
    

3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Advance Search
    

3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
    
  
 
 


ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

 

 
 
 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries , Kasetsart University