ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 

ค้นหาจากประเภทกฎหมาย   *
ค้นตามคำ/ข้อความ  
     ระบุคำในชื่อเรื่อง  
     ระบุคำในรายละเอียด  

ค้นตามข้อกฎหมาย  

 ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  
 ตามกฏหมาย (เลือกชื่อกฏหมาย)   

ค้นตามช่วงเวลา  

    ปีที่ออกประกาศ  
ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     (dd/mm/20yy)  ถึงวันที่   (dd/mm/20yy)

 เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง
ชื่อเรื่อง รายละเอียด รายละเอียด (เพิ่มเติม)
ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 
ผู้ออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ  
วันที่ลงนามประกาศ
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลใช้บังคับ
 
 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries , Kasetsart University