ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  ยกเลิกประกาศและคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย บางฉบับ [th]
3 มีนาคม 2559 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม [th]
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ขัดข้องหรือไม่สามารถส่งตำบลที่เรือได้ (เพิ่มเติม) [th]
29 พฤศจิกายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) [th]
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [th]
25 ตุลาคม 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดท่าเรือ หรือแพปลา ให้เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทำการประมงขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทำการประมงออกนอกน่านน้ำไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ำต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักรออกจากท่าเรือ หรือเข้าจอดเรือ [th]
7 กันยายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) [th]
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [th]
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่(Performance Standards and Functional Requirements)ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งสำหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอสส์ [th]
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือที่นายทะเบียนเรือมีอำนาจเพิกถอนและจำหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน [th]
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  บัญชีรายชื่อเรือประมงต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่ห้ามเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดรูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ขัดข้องหรือไม่สามารถส่งตำบลที่เรือได้ [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งสำหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการรวบรวม และจัดส่งรายงานการเข้า - ออกเรือ [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง หรือนำเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ออกไปน่านน้ำต่างประเทศ [th]
12 มิถุนายน 2558 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการเข้า - ออก ท่าเทียบเรือ [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University