ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
2 พฤศจิกายน 2560 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว [th]
4 เมษายน 2560 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 22/2560 เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 [th]
29 พฤศจิกายน 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง [th]
9 กันยายน 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [th]
8 มีนาคม 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การโอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตในอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงในทะเล [th]
11 พฤศจิกายน 2558 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) [th]
5 สิงหาคม 2558 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติม) [th]
29 เมษายน 2558 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University