ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ระเบียบกรมประมง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
18 เมษายน 2561 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561 [th]
8 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิต (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [th]
17 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) [th]
16 ธันวาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องทำการประมง และเรือประมงในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]
16 ธันวาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และเรือประมง ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]
6 ธันวาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2559 [th]
17 สิงหาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตการทางปกครอง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ [th]
4 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2559 [th]
29 เมษายน 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ พ.ศ.2559 [th]
26 เมษายน 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. 2559 [th]
22 มีนาคม 2559 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559 [th]
30 ธันวาคม 2558 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายจองเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) พ.ศ.2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง [th]
16 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2558 [th]
2 ธันวาคม 2556 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิต (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [th]
29 มกราคม 2553 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิต (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 [th]
20 มีนาคม 2551 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่าน พ.ศ.2551 [th]
12 กันยายน 2533 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมงปลาบึกในแม่น้ำโขง พ.ศ. 2533 [th]
13 มิถุนายน 2533 ระเบียบกรมประมง เรื่อง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533 [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University