ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศกรมประมง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
3 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กําหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียน เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติและยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ พ.ศ. 2561 [th]
4 กรกฎาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียในหอยสองฝา พ.ศ. 2561 [th]
29 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [th]
5 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ [th]
5 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561 [th]
4 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา ในเขตพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ [th]
4 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา ในเขตพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ [th]
4 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2561 [th]
4 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า แห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 [th]
4 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ที่ทำประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 [th]
10 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2561 [th]
9 เมษายน 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [th]
22 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. 2561 [th]
8 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 [th]
8 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [th]
8 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561 [th]
2 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 [th]
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561 - 2562 พ.ศ. 2561 [th]
31 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 [th]
31 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 [th]
19 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [th]
18 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 [th]
17 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. 2561 [th]
4 มกราคม 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง 2561 - 2562 พ.ศ. 2561 [th]
26 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 [th]
14 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 [th]
22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติ พ.ศ. 2560 [th]
10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำในจังหวัดน่านพ.ศ. 2560 [th]
3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมง 2561 - 2562พ.ศ. 2560 [th]
3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเสนอแผนการขนถ่ายสัตว์น้ำและการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่าย สัตว์น้ำในทะเล หรือการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
30 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยพ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง(อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 [th]
27 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง (อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 [th]
25 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำลาย ขาย หรือดำเนินการอื่นกับเครื่องมือทำการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
2 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 [th]
22 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 [th]
22 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
11 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2560 [th]
8 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
8 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 [th]
5 กันยายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2560 [th]
21 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 [th]
15 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2560 [th]
14 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 [th]
3 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. 2560 [th]
28 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
19 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 [th]
16 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560 [th]
15 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 [th]
15 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 [th]
15 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 [th]
14 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [th]
8 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 [th]
5 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงและเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ ๒) เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [th]
26 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. 2560 [th]
26 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 [th]
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2560 [th]
18 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 [th]
17 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์ พ.ศ. 2560 [th]
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 [th]
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
20 เมษายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 [th]
10 เมษายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาตและคำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
10 เมษายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
4 เมษายน 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 [th]
31 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำประมงของผู้ที่ได้รับอนุญาติทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 [th]
15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
6 มีนาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 [th]
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำพ.ศ. 2560 [th]
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 [th]
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [th]
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
10 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 [th]
10 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 [th]
10 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 [th]
1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  ให้ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 [th]
1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
20 ตุลาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
17 ตุลาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2559 [th]
28 กันยายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [th]
28 กันยายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559 [th]
26 กันยายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 [th]
26 กันยายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 [th]
29 สิงหาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2559 [th]
15 กรกฎาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  รายชื่อท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง และกิจการแพปลาที่เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าได้ พ.ศ. 2559 [th]
10 มิถุนายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2559 [th]
24 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
13 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 2559 [th]
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 2559 [th]
29 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
26 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขาย สัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2559 [th]
26 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2559 [th]
26 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2559 [th]
26 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 [th]
25 เมษายน 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 [th]
29 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559 [th]
28 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
16 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทและขนาดเครื่องมือทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 [th]
16 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมงและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
16 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และบัตรประจำตัวผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 [th]
16 มีนาคม 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 [th]
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559 [th]
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แบบคำขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 [th]
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดขนาดหรือลักษณะของเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การขึ้นทะเบียนผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. 2559 [th]
30 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดขนาดหรือลักษณะของเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดวิธีการในการรวบรวมและจัดส่งรายงานการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ระยะเวลาและวิธีการในการส่งสำเนาหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำพ.ศ. 2558 [th]
29 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมงพ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 [th]
28 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 [th]
25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 [th]
15 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 [th]
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [th]
30 ตุลาคม 2558 ประกาศกรมประมง เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2558 [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศกรมประมง เรื่อง  (แก้คำผิด) แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศกรมประมง เรื่อง  แก้คำผิดกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศกรมประมง เรื่อง  (แก้คำผิด) กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศกรมประมง เรื่อง  (แก้คำผิด) กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University