ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
29 ธันวาคม 2560 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 1311/2560 เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [th]
7 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 907/2559 เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]
4 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 118/2559 เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [th]
8 มกราคม 2559 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 17/2559 เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]
30 ธันวาคม 2558 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 1194/2558 เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University