ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [th]
9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2) [th]
26 กันยายน 2561 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [th]
9 มกราคม 2561 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 [th]
5 มกราคม 2561 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 [th]
29 ธันวาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือและการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560 [th]
15 ธันวาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือทำการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 [th]
14 ธันวาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 [th]
13 ธันวาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [th]
9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 [th]
9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 [th]
29 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ถูกดำเนินคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
19 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำการ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจากรัฐในกรณีที่ถูกดำเนินคดี พ.ศ. 2560 [th]
9 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2560 [th]
2 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2560 [th]
2 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือของผู้มีสัญชาติไทยที่ทำการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ำจืดที่ไม่ถือเป็นเรือไร้สัญชาติ แม้ไม่จดทะเบียนเรือ พ.ศ. 2560 [th]
20 กันยายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
13 กรกฎาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
9 มิถุนายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 [th]
8 มิถุนายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 [th]
8 มิถุนายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 [th]
15 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ถูกดำเนินคดี พ.ศ. 2560 [th]
9 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 [th]
28 เมษายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
24 เมษายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
12 เมษายน 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง พ.ศ. 2560 [th]
23 มีนาคม 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [th]
9 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง พ.ศ. 2560 [th]
9 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 [th]
30 ธันวาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติพ.ศ. 2559 [th]
22 ธันวาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559 [th]
4 ตุลาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2559 [th]
18 สิงหาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559 [th]
11 สิงหาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 [th]
21 กรกฎาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดระยะเวลาการส่งมอบ และการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
28 มิถุนายน 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
12 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
12 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
10 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 [th]
10 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำและการเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
10 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติหรือเรือประมงที่พบว่ากำลังทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ทำการประมงอยู่นอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้เรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 [th]
11 เมษายน 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
7 เมษายน 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดระยะเวลาการส่งมอบ และการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559 [th]
7 เมษายน 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
7 มีนาคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
29 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2559 [th]
8 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 [th]
8 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับเรือประมงที่ทำการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 [th]
8 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 [th]
8 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่และระยะเวลาในการทำการประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 [th]
8 มกราคม 2559 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 [th]
22 ธันวาคม 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดจังหวัดที่ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. 2558 [th]
22 ธันวาคม 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 [th]
22 ธันวาคม 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2558 [th]
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 [th]
29 กรกฎาคม 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. 2558 [th]
13 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่ใช้ประกอบกับเรือกลในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดระนอง พ.ศ. 2557 [th]
13 สิงหาคม 2556 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด [th]
6 พฤษภาคม 2554 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 [th]
11 เมษายน 2554 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดชุมพร [th]
25 มีนาคม 2553 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามทำการประมงปลาเสือตอ [th]
17 กรกฎาคม 2552 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช [th]
29 มกราคม 2552 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดสตูล [th]
24 ตุลาคม 2551 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด [th]
3 มกราคม 2551 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส [th]
3 มกราคม 2551 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของ (จังหวัดปัตตานี) [th]
3 มกราคม 2551 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดระยอง [th]
24 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด [th]
9 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [th]
9 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง (จังหวัดตรัง) [th]
9 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดกระบี่ [th]
10 พฤษภาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้ผู้ทำการประมงโดยใช้เรือประมงขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตรมาจดทะเบียนและขออนุญาต [th]
10 พฤษภาคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมือลอบมาจดทะเบียนและขออนุญาต [th]
24 มกราคม 2550 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด [th]
23 กรกฎาคม 2547 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด [th]
17 กรกฎาคม 2546 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่บางแห่ง [th]
23 มีนาคม 2544 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากระตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากระตัก พ.ศ.2544 [th]
6 พฤศจิกายน 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ยกเลิกเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่จ.ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร เพื่อฟื้นฟูสภาวะการประมงที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ [th]
10 ตุลาคม 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้ผู้มีอาชีพประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียน และขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2543 [th]
6 ตุลาคม 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 [th]
28 มีนาคม 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามทำการประมงปลาฉลามวาฬ [th]
1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำ [th]
1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างใดอย่างหนึ่งในที่จับสัตว์น้ำ [th]
1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก [th]
24 กันยายน 2542 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542 [th]
14 ธันวาคม 2541 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทำการประมงในบริเวณอ่าวพังงา [th]
10 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการังกองหินในทะล หรือแหล่งปะการังเทียม [th]
17 กันยายน 2539 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนเครื่องมือทำการประมงอวนลากและอวนรุน พ.ศ.2539 [th]
16 กันยายน 2539 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเลในเครื่องมืออวนลากกุ้งทำการประมงในที่จับสัตวฺน้ำ [th]
15 กุมภาพันธ์ 2537 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทำการประมงในทะเลสาบสงขลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 [th]
12 กุมภาพันธ์ 2537 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 [th]
14 พฤศจิกายน 2534 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน [th]
2 กรกฎาคม 2533 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามทำการประมงปลาบึกในแม่น้ำโขง [th]
18 มิถุนายน 2533 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามทำการประมงปลาโลมา [th]
8 มีนาคม 2533 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดขนาด ชนิด และจำนวนของเครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่อนุญาตให้ทำการประมง และกำหนดให้ใช้เครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาด ชนิด และจำนวนเกินกำหนดทำการประมงโดยเด็ดขาด [th]
5 กุมภาพันธ์ 2533 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 [th]
20 มกราคม 2532 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 [th]
29 มกราคม 2531 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 [th]
7 ตุลาคม 2528 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ให้ผู้ที่มีอาชีพในการประมงมาจดทะเบียนและขออนุญาต [th]
28 สิงหาคม 2528 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามทำการประมงหอยแครง [th]
11 เมษายน 2528 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาทีมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่งภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2528 [th]
24 มกราคม 2528 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงในบริเวณพื้นที่ทะเลบางส่วนของจังหวัดตราด พ.ศ.2528 [th]
11 กรกฎาคม 2526 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามทำการประมงปูมีไข่นอกกระดอง [th]
2 กันยายน 2525 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดแร่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมง [th]
5 มกราคม 2525 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดทำการประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับกุด และกิ่งอำเภอเกาะยาว โดยเด็ดขาด [th]
5 พฤศจิกายน 2524 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงหมึกโดยใช้ไฟฟ้าล่อ [th]
17 ตุลาคม 2523 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง (ฉบับที่ 2) [th]
26 มีนาคม 2523 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ใช้เครื่องมืออวนลากหรืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2523) [th]
14 กันยายน 2521 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซูรั้วไซมาน ลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521 [th]
22 มีนาคม 2519 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และ จังหวัดพัทลุง [th]
13 มกราคม 2519 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามทำการประมงในบริเวณรอบ ๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่า จ.สุราษฎร์ธานี [th]
26 มิถุนายน 2518 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี [th]
26 มิถุนายน 2518 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามมิให้บุคคลใดอทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [th]
17 มิถุนายน 2518 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร [th]
17 มิถุนายน 2518 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร [th]
11 พฤศจิกายน 2517 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง [th]
18 กุมภาพันธ์ 2517 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา [th]
11 สิงหาคม 2515 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง [th]
20 กรกฎาคม 2515 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง [th]
20 กรกฎาคม 2515 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดให้ใช้เครื่องมืออวนลากหรืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมง [th]
17 เมษายน 2507 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดฤดูปลามีไข่ และ กำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
9 สิงหาคม 2504 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามมิให้ทำการประมงปลาพยูร [th]
18 มิถุนายน 2491 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือ อวนลอย หรือ ข่ายลอย ทำการประมงในลำแม่่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี [th]
14 เมษายน 2490 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิด รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำดังกล่าวแล้ว [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University