ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > กฎกระทรวง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
30 พฤษภาคม 2560 กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 [th]
7 ธันวาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [th]
25 พฤศจิกายน 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 [th]
28 มิถุนายน 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559 [th]
12 พฤษภาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่านเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2559 [th]
3 พฤษภาคม 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559 [th]
18 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
18 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 [th]
18 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 [th]
18 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2558 [th]
18 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 [th]
10 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 [th]
10 กุมภาพันธ์ 2559 กฎกระทรวง เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559 [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University