ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
29 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2561 [th]
4 พฤษภาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
26 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2561 [th]
24 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
23 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
23 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2561 [th]
19 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
11 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
9 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
9 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
4 เมษายน 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
28 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕61 [th]
23 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 [th]
19 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
15 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [th]
6 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
6 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง  ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
5 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 [th]
5 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [th]
5 มีนาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) [th]
12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ๒) [th]
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง  ยกเลิกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2559 [th]
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [th]
16 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
10 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2561 [th]
10 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 [th]
8 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2560 [th]
25 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
25 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
15 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
15 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
14 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
14 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2560 [th]
30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
2 พฤศจิกายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 [th]
20 ตุลาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
17 ตุลาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
17 ตุลาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
16 ตุลาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
11 ตุลาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 [th]
29 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
28 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
20 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
20 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  การยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
18 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 [th]
12 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
12 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
7 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดNo Data เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
4 กันยายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
31 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
30 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
30 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
28 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
28 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
25 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
21 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๖๐ [th]
17 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 [th]
7 สิงหาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
26 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
26 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
25 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
17 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
14 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
14 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
14 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
7 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรัง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
5 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
5 กรกฎาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
28 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดน่าน เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
22 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
16 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
15 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
7 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
7 มิถุนายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2560 [th]
29 พฤษภาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
17 พฤษภาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
15 พฤษภาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
28 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
28 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
26 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
18 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
18 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) และกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 [th]
18 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
18 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
18 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 [th]
7 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  ยกเลิกที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 [th]
29 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
29 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พ.ศ. 2560 [th]
29 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
29 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2560 [th]
28 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
9 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
8 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
8 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2560 [th]
8 มีนาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [th]
8 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
7 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2560 [th]
24 มกราคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560 [th]
24 มกราคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
10 มกราคม 2560 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
30 ธันวาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง  กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
8 ธันวาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2559 [th]
8 ธันวาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2559 [th]
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2559 [th]
24 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2559 [th]
14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
3 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
29 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
27 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
19 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
19 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
18 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
17 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
13 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์พิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
13 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
12 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
12 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
12 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
12 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
6 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
6 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
6 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
29 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดน่าน เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
28 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
28 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
28 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
26 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
26 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
22 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
22 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
22 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2559 [th]
19 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
19 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
16 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดศรีษะเกษ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
16 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดศรีษะเกษ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
15 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
13 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
13 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
12 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
12 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
9 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
9 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
8 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
8 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
8 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
8 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2559 [th]
6 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
6 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
6 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
5 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
5 กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
31 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
31 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล Litopenaeus vannamei พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดพื้นที่ทำการประมง พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
30 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
28 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
28 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
24 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
24 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
24 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
23 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2559 [th]
19 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
17 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
17 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
17 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
16 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
10 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
10 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2559 [th]
10 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
8 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
8 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
8 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
4 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
3 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
3 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
3 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2559 [th]
1 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
1 สิงหาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดNo Data เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.พ.ศ. 2559 [th]
27 กรกฎาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [th]
22 กรกฎาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
26 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 [th]
26 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559 [th]
28 เมษายน 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560 [th]
30 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  (แก้คำผิด) กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำ หรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  (แก้คำผิด) กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]
-ไม่ระบุ- ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง  (แก้คำผิด) กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University