ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
  Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้น > สรุปผลประเมิน


สรุปผลประเมินประสิทธิภาพในใช้งานของระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต"
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบสืบค้นรุ่นที่  3 วันที่ 7 สิงหาคม 2559

 


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.1 สถานภาพของผู้ใช้บริการ
  นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  0 คน  (.00%)
  บุคลากรกรมประมง หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  8 คน (17.78%)
  ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการประมง และผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงอื่น ๆ  25 คน (55.56%)
  ผู้ที่สนใจทั่วไป  12 คน(26.67%)
 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 45  คน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลกฏหมาบประมง

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) สรุป
2.1 ความเหมาะสมของการออกแบบเว็บไซด์ระบบสืบค้นข้อมูล     5  (11.11%)  39  (86.67%)  1  (2.22%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.09
2.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน    12  (26.67%)  31  (68.89%)  2  (4.44%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.22 
2.3 การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    24  (53.33%)  21  (46.67%)  0  (.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.53 
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล    19  (42.22%)  26  (57.78%)  0  (.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.42 
2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น    12  (26.67%)  31  (68.89%)  2  (4.44%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.22 
2.6 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Basic Search    15  (33.33%)  30  (66.67%)  0  (.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.33 
2.7 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Advance Search   12  (26.67%)  32  (71.11%)  0  (.00%)  1   (2.22%)  0   (.00%) 4.22 
2.8 .ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ    26  (57.78%)  18  (40.00%)  0  (.00%)  1   (2.22%)  0   (.00%) 4.53 
      สรุปผลประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง 4.32

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง

3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าหลัก

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Basic Search
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Advance Search
3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
-อยากให้เพิ่มเติมกฎหมายอื่นๆที่เชื่อมโยงกับการประมงด้วย เช่น กฎหมายจากกรมทรัพยฯ กรมป่าไม้
-ความถูกต้องของข้อมูล ถือเป็นใหญ่ของระบบ ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่น
-เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน ควรมีข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยข้องด้วย
-อยากให้ทำเป็น application ใช้ในการหา จะสะดวกมากกว่าคะ
 


 

 
 
 

Copyright © 2018 Kasetsart University