ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
  Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้น > สรุปผลประเมิน


สรุปผลประเมินประสิทธิภาพในใช้งานของระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต"
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบสืบค้นรุ่นที่  2 วันที่ 12 มิถุนายน 2559

 


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.1 สถานภาพของผู้ใช้บริการ
  นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  3 คน  (6.00%)
  บุคลากรกรมประมง หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  23 คน (46.00%)
  ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการประมง และผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงอื่น ๆ  24 คน (48.00%)
  ผู้ที่สนใจทั่วไป  0 คน(.00%)
 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 50  คน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลกฏหมาบประมง

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) สรุป
2.1 ความเหมาะสมของการออกแบบเว็บไซด์ระบบสืบค้นข้อมูล     13  (26.00%)  33  (66.00%)  4  (8.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.18
2.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน    16  (32.00%)  28  (56.00%)  5  (10.00%)  1   (2.00%)  0   (.00%) 4.18 
2.3 การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    18  (36.00%)  30  (60.00%)  2  (4.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.32 
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล    17  (34.00%)  29  (58.00%)  4  (8.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.26 
2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น    10  (20.00%)  37  (74.00%)  3  (6.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.14 
2.6 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Basic Search    14  (28.00%)  31  (62.00%)  5  (10.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.18 
2.7 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Advance Search   14  (28.00%)  31  (62.00%)  5  (10.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.18 
2.8 .ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ    17  (34.00%)  30  (60.00%)  3  (6.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.28 
      สรุปผลประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง 4.22

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง

3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าหลัก

--
--
-ในหน้าของผลข้อการค้นหา ส่วนของประเภทกฎหมาย น่าจะมีตัวเลือกประเภทของกฎหมาย เพื่อให้สามารถเลือกประเภทได้หลังจากการค้าหา โดยไม่ต้อง Back กลับไปหน้าค้นหาอีกครั้ง
-เข้าใจง่าย
--
-ต้องให้เวลามากกว่านี้
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Basic Search
--
-รายละเอียดความถูกต้องของเอกสารบางฉบับ มีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไข
-รายละเอียดทางเลือกด้านล่าง เช่น วันที่ประกาศ คิดว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะไป
--
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Advance Search
--
-รายละเอียดความถูกต้องของเอกสารบางฉบับ มีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไข
-เพิ่มการ validate การกรอกข้อมูลเช่นปี ไม่ให้ใส่ตัวอักษรเพื่อลดความผิดพลาด
-รายละเอียดในการเลือกมีหลายช่องให้เลือก มากเกินไป
--
-ในอนาคตสามารถดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการประมงได้
3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
-สืบค้นด้วยวันที่ยังไม่ได้
-ผลการค้นหาอยากให้สามารถดูได้หน้าเว็บโดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลด
-เชคเรื่องรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อความถูกต้อง รอชมการพัฒนาระบบขึ้นไปเรื่อยๆครับ
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้งานให้ทั่วถึง
-เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปค่ะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากค่ะ
-ตรงสถานะ หากมีการยกเลิกฉบับนั้น อยากให้มีบอกว่าฉบับใดมาแทน เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการหาฉบับใหม่
-ยังมีข้อมูลบางส่วนที่แสดงซ้ำกัน
-ระบบมีประโยชน์ช่วยในการสืบค้นได้รวดเร็ว เหมาะสม
-ข้อความภาษาอังกฤษที่มีอยู่ทั้งหมดในหน้าเว็บควรเปลี่ยนเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้ากับหน้าเว็บที่เป็นภาษาไทย และก็เรื่องการแสดงผลในการตัดข้อความเวลาแสดงผลบน smart phone
-เพิ่มเติมกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแประมงไทย เช่น UNCLOS UNFA หรือ IPOA-IUU CoC
-ณ ตอนนี้ที่เพิ่งเริ่มทดลองใช้ระบบนี้ สามารถค้นหากฎหมายประมงได้ง่ายขึ้น อยากขอบคุณและให้พัฒนาต่อไปนะคะ
--ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่นวันที่ -ฟิลด์หัวข้อเรื่องอาจทำให้สับคน ควรเปลี่ยนชื่อให้ชัดเจน หรือมีการคำอธิบายให้ชัดเจน -สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายครับ
-มีข้อมูลกฎหมายที่ยังไม่ครบเช่น 1. คำสั่ง คสช ที่ 8/2561 และ 2. ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรืออวนลากแขกที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 ขอบคุณครับ ปฏิพล แสไพศ
-สามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นประโยชน์มากๆ ที่แนะนำเพิ่มเติมก็คงเป็นหน้าตาเทมเพลตที่อยากให้สวยงามและเป็นระเบียบมากกว่านี้ค่ะ
-อยากให้ผนวกกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงด้วยครับอาจารย์ เป็นประโยชน์อย่างมากในขณะออกพื้นที่แล้วต้องตอบคำถามชาวประมงครับ ด้วยความเคารพ KU69
-น่าจะทำเป็นข้อมูลไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตได้ และสามารถอัพข้อมูลได้ตอนมีอินเตอร์เน็ต
-ควรเพิ่มเติมกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านประมงด้วย
 


 

 
 
 

Copyright © 2018 Kasetsart University