ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
  Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้น > สรุปผลประเมิน


สรุปผลประเมินประสิทธิภาพในใช้งานของระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต"
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบสืบค้นรุ่นที่  1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

 


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.1 สถานภาพของผู้ใช้บริการ
  นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  13 คน  (26.00%)
  บุคลากรกรมประมง หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  32 คน (64.00%)
  ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการประมง และผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงอื่น ๆ  4 คน (8.00%)
  ผู้ที่สนใจทั่วไป  1 คน(2.00%)
 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 50  คน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลกฏหมาบประมง

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) สรุป
2.1 ความเหมาะสมของการออกแบบเว็บไซด์ระบบสืบค้นข้อมูล     14  (28.00%)  31  (62.00%)  5  (10.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.18
2.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน    18  (36.00%)  29  (58.00%)  3  (6.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.30 
2.3 การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    22  (44.00%)  23  (46.00%)  5  (10.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.34 
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล    19  (38.00%)  25  (50.00%)  6  (12.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.26 
2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น    19  (38.00%)  30  (60.00%)  1  (2.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.36 
2.6 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Basic Search    16  (32.00%)  31  (62.00%)  3  (6.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.26 
2.7 ความเหมาะสมของการสืบค้นที่หน้าจอ Advance Search   16  (32.00%)  28  (56.00%)  6  (12.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.20 
2.8 .ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ    17  (34.00%)  31  (62.00%)  2  (4.00%)  0   (.00%)  0   (.00%) 4.30 
      สรุปผลประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง 4.28

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง

3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าหลัก

-หน้าหลัก ควรตกแต่งให้ง่ายกว่านี้ มีแต่ตัวหนังสือเป็นพรืด มันยากต่อการอ่าน
-ประเภทของกฎหมายบางรายการพบฟอนต์มีขนาดใหญ่กว่าบางประเภท
-ประเภทของกฎหมายบางรายการพบฟอนต์มีขนาดใหญ่กว่าบางประเภท
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Basic Search
-ค้นเป็นจังหวัดไม่ได้ค่ะ
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสืบค้นใน Advance Search
-อยากให้เพิ่มช่องค้นหาออกกฎหรือประกาศโดยใคร
3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
-ตัวหนังสือควรใหญ่กว่านี้เพราะขณะนี้มีตัวหนังสือเล็กมาก เว็ปไซต์ในอนาตคน่าจะทำให้ดูมีความน่าสนใจมากกว่านี้ น่าจะมีการบอกหรือโปรโหมดทำให้คนที่สนใจที่จะต้องการสืบค้นมากเพิ่มขึ้น
-ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก
-ตัวอักษรเล็ก
-เพิ่มสีสันให้กับหน้าเว็บไซต์
-ควรมีแท็บรายปีรายเดือน เพื่อให้ง่ายต่อการแยกหมวดหมู่กฎหมาย
-อยากให้เพิ่มรายละเอียดกฎหมายประมงฉบับเเรก
 


 

 
 
 

Copyright © 2018 Kasetsart University